Solid – en direktexpansionsenhet

Tillförlitlig styrning av små och medelstora värme- och fuktighetsbelastningar

Den precisionsstyrda luftkonditioneringsenheten Solid är ett direktexpansionsaggregat med kompressor och vätskekyld kondensor och kräver inget köldbärarsystem. Lösningen kan därför installeras i el- och maskinrum där ledningar med vatten eller saltlösningar inte tillåts.

Mångsidiga funktioner

Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Solid kan vid behov utrustas med kyla, eftervärmning samt funktioner för avfuktning och befuktning.

De möjliga uppvärmningsmetoderna baseras på gas, el eller vatten. Ångbefuktare av elektrod- eller motståndstyp med kapaciteter på 6–13 kg/h är tillgängliga.

Olika sug- och tryckriktningar på luften

Tack vare aggregatets konstruktion kan olika sug- och tryckriktningar tillhandahållas och luftflödet köras både uppåt och nedåt i maskinen. Enheten kan dessutom anslutas till en kanal eller placeras fritt i rummet.

Tillförlitligt val

Enheten är liksom ett KB-system enkel att installera och driftsätta – allt som behövs är att ansluta kondensledning samt el. Påfyllning av köldmedium och testkörning utförs på fabriken.

El- och maskinrum

Maskinrum har vanligtvis en högre värmelast än fuktlast och eftersom golvytan är knapp, så är en skåpenhet en bra lösning. Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Smart kan därför installeras i el- och maskinrum där anslutningar till ledningar med vatten eller saltlösningar inte tillåts.

Laboratorier och andra speciella anläggningar

I sådana anläggningar föreligger strikta krav på såväl temperatur som fuktighet. På grund av detta är Solid tillgänglig med många funktioner. Enheten kan även förses med filter av hög filterklass.

Standardfunktioner

Kompressor med fasta effektstyrningssteg
Varvtalsreglerad fläkt
Förångare med hydrofil beläggning
Elektronisk expansionsventil
Tryckstyrd 2-vägs vattenventil
Filterklass EU4
Luftflöde uppåt eller nedåt
Kanalanslutningar eller fritt flöde
Varvtalsstyrning för vätskekylarfläkten

Extra tillbehör

Hetgasvärmeväxlare
Varmvattenväxlare / kylmedelkylare
Elvärme (2-stegs/variabel)
Befuktare, elektrodtyp 5 eller 8 kg/h
Ångbefuktare, resistiv typ 6 eller 13 kg/h
Kylmedelkylare
Kylmedelpump ”P3”
Tryckstyrd 3-vägs vattenventil
Extern givare för rumstemperatur och fuktighet
Bas för maskinen
Anslutning för tilluftskanal
Filterklass, t.ex. EU7 eller EU9
Filtervakt (differenstrycksmätning)
Kondensvattenpump
Säkerhetstråg
Vattenläckagelarm
Ljudskal för kompressorer
Buss-anslutning till BMS (Modbus eller BACnet)
Fjärrövervakning med ServiceNext