Steady precisionsstyrt luftkonditioneringssystem för utmanande applikationer

Konstanta förhållanden

Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Steady konstanthåller den önskade temperaturen och luftfuktigheten – noggrant och tillförlitligt. Tack vare hetgasvärmeväxlaren och kompressorn med variabel varvtalsstyrning kan kyleffekten justeras mellan 0 och 100 %. I kombination med en fläkt med variabelt varvtal, kan avfuktningsfunktionen ställas in mycket noggrant.

Tillförlitligt val

Maskinen är enkel att installera – anslut bara kondensvatten och el. Påfyllning av köldmedium och testkörning utförs på fabriken. Steady kan via Internet anslutas till fjärrstyrning och optimering i ServiceNext. Med Vari-teknologin förlängs kompressorns livslängd genom säkerställning av att systemet löper smidigt, vilket förhindrar slitage i kompressorn. Dessutom är ljudnivåerna som avges från apparaten låga. Med en ventil för styrning av kondenseringstrycket, kan systemet anslutas till ett vätskekylaggregat, fjärrkylsystem eller till en kylmedelkylare.

Energieffektiv

Tack vare Vari-teknologin alstrar den varvtalsreglerade kompressorn önskad kyleffekt effektivt och exakt. Traditionellt har el använts för den eftervärmning som krävs för avfuktning. Men i den energieffektiva Steady används kompressorvärme för eftervärmning.

Arkiv

Den relativa fuktigheten måste vara låg i arkiv för att skydda dokumenten.
Steady uppfyller de krav som gäller för arkiv:
Pappersarkiv +16 to +20 °C, 40 till 50 % RH
Mikrofilmer +12 to +16 °C, 30 till 40 % RH

Laboratorier

I laboratorier måste rumstemperaturen och luftfuktigheten styras noggrant och konstanthållas. Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Steady kan uppnå en noggrannhet på +/-0,5 °C och +/-1 % RH. Maskinen svarar snabbt på ändrade temperatur- och fuktighetsinställningar.

Andra anläggningar

Maskinen är även lämpad för andra utmanande anläggningar där temperaturen måste ligga mellan +12 och +30 °C och den relativa fuktigheten mellan 20 och 80 % RH.

Standardfunktioner

Kompressor med variabelt varvtal
Fläkt med variabelt varvtal
Hetgasvärmeväxlare (variabel effekt)
Elektronisk expansionsventil
Vattenventil (tryckstyrd)
Elvärmare
Befuktare, resistiv typ (6 kg/h)
Frånluft uppåt, utsugning fram- eller bakifrån
Kanalanslutningar eller fritt flöde

Tillbehör

Kylmedelkylare
Kylmedelpump ”P3”
Variabel styrning för elvärmare
Filterklass EU7
Filtervakt (differenstrycksmätning)
Kondensvattenpump
Extern (standard eller precisions) givare för rumstemperatur och
fuktighet
Vattenläckagedetektor
Fjärrövervakning och styrning med ServiceNext