Yleistä Koja-yhtiöistä

Koja Group on perheomisteinen, yksityinen yhtiö, joka on toiminut vuodesta 1935. Konserni tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ja energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja laivoihin ja kiinteistöihin sekä puhallinratkaisuja teollisuuteen. Toiminta kattaa tuotteen koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta elinkaaripalveluihin saakka.

Eettiset ohjeet kattavat koko Koja Groupin, johon kuuluu emoyhtiö Koja-Yhtiöt O:n lisäksi Koja Oy ja Chiller Oy sekä näiden tytäryhtiöt ja toiminnot.

Yhtiöiden tavoitteena on toimia kestävästi, tuottavasti, eettisesti ja vastuullisesti. Omistajastrategian mukaisesti tavoitteenamme on olla puhtaamman ympäristön ja terveellisten olosuhteiden toteuttaja.

Edellytämme tuotteiltamme ja palveluiltamme parasta mahdollista laatua. Olemme sitoutuneet vahvasti tuotteidemme ja palveluidemme laadun ja luotettavuuden jatkuvaan parantamiseen. Edellytämme myös työntekijöidemme antavan parastaan sekä työssä että työyhteisössä. Haluamme olla edistyksellinen ja tulla tunnetuksi korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnastamme – terveys, turvallisuus ja ympäristö huomioiden. Panostamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen kaikessa toiminnassamme.

Ympäristöasiat

Energiaälykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaille on tärkeä liiketoimintaamme edistävä tekijä. Pyrimme toimimaan ympäristön kannalta kestävästi.

Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa haemme ratkaisuja, joilla mahdollistetaan pienempi hiilijalanjälki. Ennakoimme asiakkaidemme ympäristötarpeet ja yhteiskunnalliset vaatimukset. Panostamme tekniseen osaamiseen omalla tutkimus- ja kehitystyöllä sekä tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden teknologiakumppaneidemme kanssa. Hyödynnämme hyviä käytäntöjä ja liiketoimintojen synergiaa aina, kun mahdollista.

Lainsäädännön noudattaminen

Koja-yhtiöt on sitoutunut noudattamaan kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Epäselvissä tilanteissa konsultoimme alan asiantuntijoita. Huomioitavaan lainsäädäntöön kuuluvat muun muassa kilpailusäännökset, tuotteiden turvallisuus- ja vastuumääräykset.

Koja-yhtiöissä kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja yritystä sitovia työehto- ja muita sopimuksia.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Koja Group kannattaa ja noudattaa YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja edistää niiden toteutumista vaikutuspiirissään.

Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Koja Group ei hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. Emme käytä alihankkijoita, jotka käyttävät pakko- tai lapsityövoimaa. Emme hyväksy toimintaa, joka perustuu fyysiseen pakottamiseen, uhkailuun, väärinkäyttöön tai hyväksikäyttöön.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Koja Group ei hyväksy toiminnassaan korruptiota tai lahjontaa. Yhtiöiden työntekijät eivät maksa tai tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja. Emme maksa viranomaisille, jotta nämä tekisivät myönteisiä päätöksiä tai palveluksia.

Kieltäydymme toiminnassamme ehdottomasti ja maailmanlaajuisesti rahanpesusta ja sen tukemisesta.

Emme ota vastaan tavanomaista suurempia edustuslahjoja liikekumppaneiltamme. Jos lahjan tai palveluksen vastaanottaminen johtaisi pieneenkään eturistiriitaan, keskustelemme tilanteesta johdon kanssa etukäteen.

Henkilöstö ja työympäristö

Kaikkien esihenkilönä toimivien työntekijöiden on aktiivisesti edistettävä tämän toimintaohjeen mukaista johtamiskulttuuria.

Koja Group on sitoutunut työntekijöidensä oikeudenmukaiseen, puolueettomaan ja tasavertaiseen kohteluun. Noudatamme yhdenvertaisuuden periaatetta henkilöstöä koskevissa käytännöissä, politiikoissa ja säännöissä.

Koja Group pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja innostavan työympäristön. Työntekijöiltä edellytetään työturvallisuuden noudattamista. Ehkäisemme tapaturmia ja loukkaantumisia noudattamalla toimintatapoja, jotka minimoivat työympäristöön liittyvät vaarat.

Terve kilpailu ja kartellilainsäädäntö

Koja Group kannattaa rehellistä kilpailua ja vapaita markkinoita ja toimii niiden edistämiseksi: emme neuvottele tai sovi kilpailijoidemme kanssa hinnoista tai markkinaosuuksista tai tee muuta vastaavaa. Yhtiö noudattaa toimintamaidensa kilpailulainsäädäntöä.

Aineeton omaisuus ja yrityksen omaisuus

Koja Group arvostaa tiedon ja aineettoman omaisuuden luontia ja suojelemista. Turvaamme yhtiöiden aineetonta omaisuutta, jotta ulkopuoliset tahot eivät voi sitä väärinkäyttää. Kunnioitamme myös muiden tahojen aineetonta omaisuutta emmekä tavoittele sitä laittomin keinoin. Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme omistautumaan ja kehittämään aineetonta omaisuutta, mikä parantaa yhtiöiden kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Suojaamme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa sekä yhtiöiden fyysistä omaisuutta katoamiselta, varkauksilta ja väärinkäytöltä. Käytämme elektronista viestintätekniikkaa vastuullisesti ja ammattimaisesti.

Työntekijät voivat kertoa taloudellisista väärinkäyttöepäilyistä luottamuksellisesti ja nimettömänä esihenkilölleen tai muulle johdon edustajalle tai yhtiöiden REHTI ilmiantokanavan kautta.

Toimittajien eettisyys

Edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan yhtä lailla eettisesti ja pidämme tätä liikesuhteen muodostamisen tai jatkumisen kannalta erittäin tärkeänä kriteerinä.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään toimittajaverkostoa, jonka toimittajat noudattavat oma-aloitteisesti eettisiä periaatteita ja toimintatapoja. Tuemme tarvittaessa kumppaneitamme tässä asiassa kokemuksemme ja näkemyksemme avulla. Tämän yhteistyön tarkoituksena on vähentää kumppanuuden riskejä ja lisätä luottamusta alaa kohtaan sekä kohentaa alan mainetta. Koja Groupin toimittajaverkostoon eivät kuulu venäläiset yritykset tai Venäjällä sijaitsevat yritykset.

Yrityksen päihdepolitiikka

Eettiset ohjeet kattavat kaikki alkoholiin, huumausaineisiin sekä inhalantteihin ja niiden väärinkäyttöön, hallussapitoon, myyntiin ja luovuttamiseen liittyvät toimet.

Noudatamme yrityksessä nollatoleranssia. Nollatoleranssin tarkoituksena on varmistaa kaikkien työntekijöiden turvallisuus ja edistää tuottavuutta. Tämä koskee kaikkia vakituisia ja määräaikaisia työntekijöitä sekä alihankkijoita. Kielto koskee alkoholia, huumausaineita ja inhalantteja sekä resepti- ja muita lääkkeitä. Epäiltäessä päihteiden käyttöä, toimimme yhtiöiden varhaisen puuttumisen mallin ja yhdessä työterveyden kanssa luodun hoitoonohjausprosessin mukaisesti noudattaen lainsäädäntöä. Työsuhde voidaan päättää työantajan toimesta päihteiden väärinkäytöksestä työssä tai toimitiloissamme.