1 Yleistä
1.1
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Chiller Oy:n ja sen asiakkaan välisissä tuotteiden ja tuotepalveluiden myynnissä ja toimituksissa, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu
1.2
Näissä ehdoissa käytetään Chiller Oy:stä nimitystä ”Toimittaja” ja asiakkaasta nimitystä ”Tilaaja”. Silloin kun viitataan sekä Tilaajaan että Toimittajaan, käytetään nimitystä ”Osapuolet”.
1.3
Sitä toimituksen kohdetta tai kohteita, jotka Toimittaja toimittaa, nimitetään näissä ehdoissa ”Tuotteeksi”.
1.4
”Toimitusehdolla” tarkoitetaan tarjouksella ja/tai tilausvahvistuksella ilmoitettua Incoterms 2020 toimituslausekekokoelman mukaista toimitusehtoa
1.5
Kaikki Tilaajan ja Toimittajan sopimukseen, tarjoukseen, tuotetietoihin ja hintoihin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia, pois lukien sellainen tieto, jonka Toimittaja on itsekin omiin Tuotteisiinsa liittyen julkistanut. Kaupan julkistamisesta Osapuolet sopivat yhteisesti.

2 Tuotetiedot ja tuotevastuu
2.1
Kaikki esitteissä, internetissä ja hinnastoissa esitetyt painot, mitat, kapasiteetti- ja suorituskykytiedot, tekniset ominaisuudet ja muita yksityiskohtia koskevat tiedot ovat sitovia vain siltä osin kuin ne on sopimuksessa kirjattu tai niihin on sopimuksessa erikseen viitattu.
2.2 Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteella on voimassaoleva EU- vaatimustenmukaisuus-vakuutus. Toimittaja myöntää myymilleen Tuotteille kulloinkin voimassa olevien takuuehtojensa mukaisen takuun.

3 Immateriaalioikeudet
3.1
Kaikki tuotteeseen liittyvät immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, toiminimet ja liikesalaisuudet, sekä suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät tiedot, dokumentit ja asiakirjat ovat Toimittajan omaisuutta riippumatta siitä onko ne luovutettu ennen vai jälkeen sopimuksen allekirjoittamisen.
3.2 Ellei toisin ole sovittu, Tilaaja saa ajallisesti rajoittamattoman käyttöoikeuden Toimittajan ohjelmistojen ja alilisensioitujen ohjelmien käyttöön. Edellä mainittujen ohjelmien omistajuus säilyy kuitenkin Toimittajalla.

4 Tarjous
4.1 Toimittajan tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole määritelty, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tarjouksessa olevia tietoja ei saa antaa kolmansille osapuolille.
4.2
Toimittaja pidättää oikeuden tarkistaa hintojaan myös tarjouksen voimassaoloaikana, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tullimaksut, vienti- tai tuontimaksut tai muut lakisääteiset veroluonteiset maksut tai verot muuttuvat.

5 Kaupan syntyminen
5.1
Sitovan sopimuksen (”Kaupan”) syntyminen tapahtuu joko; erillisellä sopimuksella Tilaajan ja Toimittajan välille tai; Tilaajan Toimittajan tarjousehtoihin perustuvalla kirjallisella tilauksella, jonka Toimittaja kirjallisesti hyväksyy, tai; Tilaajan ehdottomalla kirjallisella hyväksynnällä Toimittajan tarjoukseen. Mikäli Tilaaja haluaa muutoksia Toimittajan tarjoukseen tai Yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin liittyen, on asiasta sovittava erikseen Toimittajan kanssa. Toimittaja ei ole velvollinen hyväksymään tarjouksesta ja/tai Yleisistä myynti- ja toimitusehdoista poikkeavaa tilausta.
5.2
Toimittaja tarkistaa Tilaajan luottokelpoisuuden ennen Kaupan vahvistamista. Toimittaja pidättää oikeuden Kaupan maksu- ja toimitusehtojen muutokselle ja/tai Kaupan peruuttamiselle, mikäli Tilaajan luottopäätös on kielteinen.
5.3
Kaupan syntyminen edellyttää kohdan 5.3 ehtojen lisäksi, että Toimittaja on antanut Tilaajalle myönteisen luottopäätöksen.
5.4
Toimittaja toimittaa kustakin Kaupasta aina kirjallisen tilausvahvistuksen. Tilaajan vastuulla on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa Kaupasta sovittua sisältöä.

6 Maksuehdot
6.1
Ellei sopimuksellisesti muuta ole kirjallisesti sovittu, on maksuehto 14 kalenteripäivää toimituksesta (EXW Incoterms 2020) Toimittajalta.
6.2
Maksuajan päätyttyä kaikista maksamattomista eristä peritään korkolain 633/1982 4 a § mukainen viivästyskorko
6.3
Tilaajan on maksettava lasku reklamaatiosta huolimatta, ellei muuta kirjallisesti sovita

7 Omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen
7.1
Toimittaja omistaa toimittamansa Tuotteet, kunnes Tilaaja on ne kokonaisuudessaan maksanut.
7.2
Toimittaja ja Tilaaja kantavat riskin Tuotteen vahingoittumisesta, häviämisestä tai vähentymisestä (vaaranvastuu) kuljetuksen aikana sopimuksen toimitusehdon mukaisesti.

8 Toimitusehto ja toimitusaika
8.1
Tuotteen toimitusaika vahvistetaan Toimittajan lähettämällä tilausvahvistuksella. Toimitusajan ilmoittaminen edellyttää, että tilausvahvistuksen ajankohtana kaikki Tilaajan toimitukselle välttämättömät tiedot on annettu Toimittajalle.
8.2
Toimittaja pakkaa tuotteet joko pahvilaatikkoihin tai kuormalavoille ellei muusta
ole kirjallisesti sovittu. Pakkausmateriaalia ei lunasteta takaisin.
8.3
Toimitusehto on ”vapaasti toimittajalla”/EXW Incoterms 2020, ellei muuta kirjallisesti ole sovittu.
8.4
Tavaran kuljetusaikainen vakuuttamisvelvollisuus määräytyy vaaranvastuun siirtymisen perusteella.
8.5
Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Tuotteet on asetettu Tilaajan saataville toimitusehdon mukaisessa paikassa.
8.6
Mikäli Tilaajalla on maksamattomia laskuja, Toimittajalla on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes aiemmat laskut on täysin maksettu

9 Toimitusmäärä ja laatu
9.1
Tilaaja on velvollinen tarkastamaan toimitetut tavarat niiden luovutuksen yhteydessä. Kuljetusvahingosta on ilmoitettava rahdinkuljettajan edustajalle, ja vahingosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan (varauma).
9.2
Tilaajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, jollei reklamaatiota tai muuta ilmoitusta Tuotteen viallisuudesta ole esitetty reklamaatioajan puitteissa seuraavasti: Tuotteen kuljetukseen liittyvissä asioissa 5 päivän sisällä; ja Tuotteen toimintaan ja sisältöön liittyvissä asioissa 14 päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja on vastaanottanut Tuotteen, tai 7 päivän kuluessa siitä, kun laite on käynnistetty.
9.3
Toimittajan velvollisuus korvata Tilaajalle virheellisen toimituksen aiheuttama välitön vahinko rajoittuu kaikissa tapauksissa toimituksen kohteena
olevan Tuotteen kauppahinnan määrään. Toimittaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen Tilaajalle johtuen viivästyneestä tai toimittamatta jääneestä toimituksesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Toimittaja ei ole missään tilanteessa vastuussa Tilaajalle tai tämän sopimuskumppanille aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

10 Kaupan peruuttaminen, tilauksen muuttaminen ja toimitusten keskeytys
10.1
Tilaajan tekemä tilaus on sitova. Mikäli Tilaaja
kuitenkin peruu tilauksen, on Toimittaja oikeutettu laskuttamaan Tilaajalta joko koko Tuotteen hinnan, tai Toimittajalle peruutuspäivään mennessä tulleet kustannukset täysimääräisesti.
10.2
Tilauksen tai toimituksen sisällön ja/tai ehtojen muuttaminen johtaa hinnan ja toimitusajan muutoksiin. Tilaaja vastaa tilauksen peruuttamisesta tai muuttamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.
10.3
Mikäli toimitus uhkaa viivästyä Tilaajasta johtuvasta syystä, Tilaaja ei voi kieltäytyä toimituksen vastaanottamisesta. Jos Tilaaja kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta sovittuna aikana ja sovitussa paikassa, Toimittajalla on oikeus siirtää Tuotteet
varastoitavaksi asiakkaan kustannuksella ja riskillä, sekä vaatia välitöntä maksusuoritusta, vaikka toimitusta ei ole luovutettu Tilaajalle.

11 Tuotepalautukset
11.1
Tuotepalautukset hyväksytään ainoastaan, mikäli niistä on kirjallisesti erikseen sovittu. Tilaajalle räätälöityjä tuotteita tai Tilaajan pyynnöstä erikseen hankittuja lisävarusteita tai varaosia, jotka eivät kuulu Toimittajan varasto- ohjelmaan, ei hyväksytä palautettavaksi.

12 Ylivoimainen este (Force Majeure)
12.1
Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli sopimuksen täyttämisen esteenä tai syynä on ylivoimainen este.
Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan syytä tai estettä, johon osapuolet itse eivät voi vaikuttaa ja jotka estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman hankalaksi.
Ylivoimaisia esteitä ovat mm. luonnoneste, tulipalo, energian saannin rajoitukset, konevaurio tai häiriö varaosien saannissa, lakko, työsulku, sota, liikekannellepano, valtiohallinnon tai paikallisviranomaisen asettama poikkeustila, vienti- tai tuontikielto, valuuttoja koskevat rajoitukset, kuljetusvälineiden puute, yleinen tavaran niukkuus, sekä Toimittajan alihankkijan edellä mainituista syistä johtuvat virheet tai toimitusten viivästyminen, tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Toimittajasta riippumaton syy. Ylivoimaisiksi esteiksi lasketaan myös kuljetukseen liittyvät ongelmat, joihin Toimittaja ei voi suoraan vaikuttaa, ja joita Toimittajan ei voida katsoa pystyneen sopimuksentekohetkellä huomioimaan.

13 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
13.1
Toimittajan ja Tilaajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.
13.2
Osapuolten tulee pyrkiä neuvotteluratkaisuun sopimukseen liittyvissä riitatilanteissa. Mikäli neuvotteluissa ei löydetä ratkaisua, riidat tulee lopullisesti ratkaista Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyssä sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimies/- miehet nimetään mainittujen sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, ellei osapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.