Chiller Oy:n toimitus- ja takuuehdot

 

Ellei muusta erikseen ole sovittu, sovelletaan Chiller Oy:n ja sen asiakkaan välisissä tavarantoimituksissa näitä toimitusehtoja. Näistä ehdoista toisin sopiminen voi tapahtua esimerkiksi sopimuksella poikkeavia ehtoja sisältävän Incoterms toimitustapalausekkeen käyttämisestä. Asiakkaasta käytetään nimitystä ”tilaaja”.

Sopimuksen syntyminen

 1. Tavarantilaukset Chiller Oy:ltä tulee tehdä kirjallisessa muodossa tai sähköisesti luettavassa muodossa.
 2. Chiller Oy toimittaa tilaajalle kustakin tilauksesta tilausvahvistuksen.
 3. Toimitusta koskeva sopimus syntyy tilauksesta ja tilausvahvistuksesta sikäli, kun ne vastaavat toisiaan.

Hinnan määräytyminen

 1. Chiller Oy:n toimituksiin sovelletaan sen hinnastossa kulloinkin ilmaistuja hintoja, ellei hinnasta ole erikseen sovittu.
 2. Alennuksia myönnetään vain erityisin sopimuksin.
 3. Chiller Oy:llä on oikeus korottaa toimittamiensa laitteiden hintoja, jos se osoittaa, että raaka-aineiden hinnat ovat valmistuksen aikana tilauksen jälkeen olennaisesti nousseet.
 4. Muun sopimuksen puuttuessa tilaajan on maksettava toimitetut tavarat Chiller Oy:lle 14 päivän kuluessa toimituksesta korotta.
 5. Maksuajan päätyttyä kaikista maksamattomista eristä peritään korkolain mukainen viitekorko + 8 %:n suuruista vuosittaista viivästyskorkoa.

Omistusoikeuden siirtyminen

 1. Chiller Oy omistaa toimittamansa tavaran, kunnes se on kokonaan maksettu.
 2. Chiller Oy:n tilaajan, alihankkijan tai sopimusvalmistajan käyttöön luovuttamat muotit, mallit ja työkalut ovat Chiller Oy:n omaisuutta riippumatta siitä, onko niiden käytöstä peritty korvausta tai ei, ja ne on palautettava Chiller Oy:n pyynnöstä tai viimeistään sopimussuhteen päättyessä.

Vaaranvastuu

 1. Chiller Oy:n muotteja, malleja ja työkaluja haltuunsa saaneen sopimuspuolen on säilytettävä po. esineitä huolellisesti ja vakuutettava ne erikseen täydestä arvostaan, ellei hallussapitäjän muu vakuutus niitä kata.
 2. Vaaranvastuu tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy Chiller Oy:ltä ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, vaikka omistusoikeus tavaraan ei olisi vielä siirtynyt ostajalle.

Toimitus

 1. Toimitukseen sovellettavasta toimitustapaehdosta mainitaan tilausvahvistuksessa tai laskussa. Maininnan puuttuessa sovelletaan toimitusehtoa ”Ex Works”.
 2. Mikäli tilaajalla on maksamattomia laskuja, Chiller Oy:llä on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes aiemmat laskut on täysin maksettu.
 3. Tavaran kuljetusaikainen vakuuttamisvelvollisuus määräytyy vaaranvastuun siirtymisen perusteella.
 4. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan toimitetut tavarat niiden luovutuksen yhteydessä.
 5. Tilaajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, jollei reklamaatiota tai muuta ilmoitusta tavaran viallisuudesta ole esitetty 14 päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu tilaajalle tai 7 päivän kuluessa siitä, kun laite on käynnistetty.

Tuotteen vikaantuminen

 1. Tilaajalla ei ole oikeutta itse korjauttaa vikaantunutta laitetta ilman Chiller Oy:n suostumusta. Chiller Oy:n on aina oikeus päättää korjaako se vikaantuneen laitteen itse tai antaako se korjauksen jonkun muun tehtäväksi. Tämä periaate soveltuu sekä takuuehtojen että normaalin kaupan vastuun mukaisiin korjauksiin.

TAKUU

Takuuehdot

Chiller Oy myöntää toimittamilleen tavaroille raaka-aineiden huonon laadun tai valmistusvirheen varalta muun sopimuksen puuttuessa 24 kk pituisen takuun käynnistyksestä ja/tai 30 kk toimituksesta. Takuu koskee laitteen toimivuutta ja sitä, että toimitetun laitteiston kapasiteetti ja teho vastaavat Chiller Oy:n luetteloissa ja esitteissä annettuja tietoja normaalien toleranssien puitteissa.

Chiller Oy korjaa kustannuksellaan edellisessä kohdassa tarkoitetun takuun nojalla asentamansa laitteen tai laitteiston tai toimittaa vaihtoehtoisesti harkintansa mukaan sen tilalle uuden laitteen.

Osien osalta takuuaika on 24 kuukautta käynnistyksestä ja/tai 30 kuukautta toimituksesta. Valmistajan takuu rajoittuu varaosien toimittamiseen osille, jotka on todettu viallisiksi 24 kuukauden kuluessa laitteen käynnistyksestä ja/tai 30 kuukauden kuluttua laitteen toimituspäivämäärästä.

Laitteen osille myönnetty takuu kattaa varaosien toimittamisen rikkoutuneiden tilalle.

Varaosille myönnetään uusi 12 kuukauden pituinen takuu alkaen varaosan toimituspäivämäärästä.

Takuuseen vetoavan on pyydettävä Chiller Oy:ltä takuulomake ja täytettävä se asianmukaisesti.

Takuuseen vetoavan on toimitettava korjattavaksi tarkoitettu laite omalla kustannuksellaan Chiller Oy:n toimipisteeseen tai jollei se ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää takuuseen vetoavan tulee kustannuksellaan järjestää tarvittava nosto- tai muu välineistö korjausten tekijöitä varten.

Chiller Oy ei vastaa muista korjauskuluista ja korjatun laitteen tai laitteiston takaisin asennuksesta aiheutuvista kuluista.

Kattavammista takuista on sovittava erikseen.

Tilaajan on vedottava takuuseen ja yksilöitävä viat Takuun voimassaoloaikana ja myös vaatimuksen perusteena olevan rikkoutumisen on tullut tapahtua takuun voimassaoloaikana.

Rikkoutuneet osat on säilytettävä 6 kuukauden ajan varaosan toimituksen jälkeenkin. Tilaajan tulee toimittaa rikkoutuneet osat kustannuksellaan analysoitaviksi, jos Chiller Oy ilmoittaa asiasta em. 6 kuukauden ajanjakson aikana. Tämän määräyksen laiminlyönti voi johtaa takuun raukeamiseen.

Takuun vastuuvaraukset

Tilaajan tulee noudattaa kaikkia takuuehtoja voidakseen vedota takuuseen. Takuu ja sen tarjoamat edut voidaan menettää erityisesti, jos

Tilaaja tai kolmas osapuoli säilyttää laitteita tai laitteistoja sopimattomassa paikassa tai olosuhteissa. Sellaisia ovat erityisesti Chiller Oy:n asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeissa mainitut sijoituspaikat. Kyseiset ohjeet ovat saatavilla Chiller Oy:ltä.

Laitteita ei ole asennettu Chiller Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti tai sellaisiin paikkoihin, joihin jäähdytyslaitteita tai ilmanvaihtolaitteita ei voida alan ammattilaisten tietämyksen mukaan asentaa

Laitteita tai niiden ominaisuuksia tai säätöjä on muutettu ilman Chiller Oy:n kirjallista suostumusta

Valmistajan käynnistyspöytäkirjaa ei ole toimitettu kompressorikäyttöisistä laitteista

Laitteistoa ei ole huollettu asianmukaisesti tai sitä on käytetty väärin. Huolto- ja käyttöohjeet ovat saatavina Chiller Oy:ltä

Takuu ei kata normaalin kulumisen aiheuttamia vikoja tai varaosia eikä suodattimien vaihtoja

Takuun vastuuvelvollisuudet

Takuuseen voidaan vedota vain, jos tilaaja on maksanut hankkimansa laitteet sopimuksen mukaisesti

Tilaajalla ei ole oikeutta jättää suorittamatta laitteiston hankinnasta johtuvia maksujaan takuuseen vetoamalla

Takuun hyväksyminen ei missään tapauksessa oikeuta vahingonkorvaus- tai hyvitysvaateisiin.

Chiller Oy ei ole korvausvelvollinen mistään menetyksistä tai vahingoista, joita laitteiston käyttö tai vika on aiheuttanut henkilöille tai omaisuudelle.

Chiller Oy ei missään tapauksessa korvaa tilauksesta vastaanotettua suurempaa summaa, ilman veroja, mistään sellaisesta menetyksestä tai vauriosta, josta se on todettu korvausvelvolliseksi.

Laitteen soveltuvuus tarkoitukseensa on tilaajan riskillä. Moitteettomasti toimivaa laitetta, joka ei valmistajasta johtumattomista syistä sovellu ajateltuun tarkoitukseen ei ole lupa palauttaa eikä takuu kata tällaista tilannetta. Chiller Oy vastaa vain laitteen toimivuudesta, ellei muusta ole erikseen sovittu.

Toimitukset ovat tavaran vastaanottajan riskillä myös silloin, kun kyseessä on rahtivapaa lähetys. Katoamis- tai vauriotapauksissa tavaran vastaanottaja vaatii korvausta rahdinkuljettajalta lähetyksen saavuttua. Chiller Oy lähettää tavarat parhailla ehdoilla, mutta ei ole missään korvausvastuussa. Lähetyksen osittaisista menetyksistä tai vaurioista ei voida vaatia mitään korvauksia, jos vaurioista tai menetyksistä ei mainita erikseen toimituksen vastaanottoasiapapereissa.

Takuu raukeaa takuuajan päätyttyä.

Vahingonkorvausvastuu

 1. Chiller Oy vastaa tilaajalle toimitusten viivästysten ja toimitetuissa tavaroissa mahdollisesti olleiden virheiden aiheuttamista vahingoista kauppalain määräysten mukaisesti mukaan lukien ylivoimaisesta esteestä aiheutuvat vastuusta vapautumiset
 2. Chiller Oy ei kuitenkaan vastaa viivästysten tai virheiden aiheuttamista kauppalaissa tarkoitetuista välillisistä vahingoista muutoin kuin siinä tapauksessa, että tilaaja osoittaa Chiller Oy:n menetelleen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti
 3. Chiller Oy ei vastaa laitteiden mahdollisesti kolmansille aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista.
 4. Chiller Oy:n enimmäisvastuu kunkin vahingon aiheuttamista vahingoista rajoittuu toimitetun esineen arvonlisäverottomaan hintaan.
 5. Toimituksista mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lakien nojalla vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.